ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดงาน ค่ายเยาวชนนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ดำเนินงานจัด"ค่ายเยาวชนนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" ขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

      1) เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมแก่เยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุกและจังหวัดไกล้เคียง

      2) เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

      3) เพื่อสนองนโยบายการพัฒนานักเทคโนโลยีแดละวิศวกรรมให้ตรงต่อความต้องการของประเทศ

โดยเป้าหมาของโครงการนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร จำนวน 60 คน

 วันที่ : 8 ก.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 323

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820