ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ECTI-CARD 2018

 

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10

“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0”

ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก คณาจารย์ของสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิยจัย ในงานประชุมวิชาการECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นการนำเสนองานค้นคว้า วิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมนำเสนอในงานดังกล่าว

 

>>> รายละเอียดของงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018

 วันที่ : 5 ก.ค. 2561
ที่มา :
อ่าน : 390

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820