ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน

 การที่จะก้าวออกสู่โลกของงานอาชีพผู้สมัครงานจำเป็นต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆเช่นความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจต้องรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานการสมัครงานและความต้องการของตลาดแรงงานการที่ผู้สมัครงานรู้จักตนเองและได้มีโอกาสปรับปรุงพัฒนาตนเองก่อนไปพบนายจ้างย่อมจะทำให้ได้เปรียบและสร้างความมั่นใจในการทำงานให้กับตนเองได้มากดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครงานก่อนไปพบนายจ้างจึงเป็นกระบวนงานที่สำคัญกระบวนงานหนึ่งในการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อช่วยให้ผู้สมัครงานได้มีการสำรวจตนเองทั้งในด้านความรู้ความสามารถความถนัดและมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

**รายละเอียด**วันที่ : 27 เม.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 319

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820