ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในวัดในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

 ด้วยสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ "พัฒนาและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในวัดในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร" ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ วัดศรีจันทร์ บ้านตอเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนครวันที่ : 27 เม.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 331

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820