ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรม พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ]
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับมหสวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้แก่เกษตรกรบ้านแป้น ซึ่งการจัดงานได้ดำเนินการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
: 126
: 137
: 134
: 134
: 143
: 141
: 131
: 141
: 132
: 137
: 138
: 146
: 132

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820