ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ปฐมนิเทศสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2562 ]
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และในวันดังกล่าวได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมฯให้กับนักศึกษาใหม่ด้วย
: 109
: 114
: 110
: 117
: 114
: 113
: 106
: 108
: 115
: 115
: 112
: 119
: 113
: 114
: 112
: 101

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820