ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ปฐมนิเทศสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2562 ]
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และในวันดังกล่าวได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมฯให้กับนักศึกษาใหม่ด้วย
: 143
: 148
: 140
: 147
: 147
: 146
: 143
: 142
: 149
: 149
: 142
: 151
: 144
: 147
: 149
: 135

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820