ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ปฐมนิเทศสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2562 ]
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และในวันดังกล่าวได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมฯให้กับนักศึกษาใหม่ด้วย
: 138
: 141
: 134
: 141
: 141
: 140
: 137
: 135
: 144
: 143
: 135
: 145
: 137
: 140
: 143
: 128

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820