ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดงาน ค่ายเยาวชนนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ]
: 215
: 211
: 196
: 205
: 193
: 192
: 193
: 190
: 187
: 194
: 184
: 190
: 191
: 197
: 193
: 193
: 189
: 198
: 183

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820