ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดงาน ค่ายเยาวชนนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ]
: 181
: 175
: 168
: 176
: 161
: 159
: 163
: 162
: 159
: 167
: 154
: 160
: 157
: 166
: 159
: 163
: 163
: 168
: 154

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820