ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ITECH CON 2018 ]
: 186
: 184
: 182
: 194
: 189
: 180
: 191
: 184
: 179
: 182
: 190
: 185

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820