ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ECTI-CARD 2018 ]
คณาจารย์ของสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิยจัย ในงานประชุมวิชาการECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นการนำเสนองานค้นคว้า วิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมนำเสนอในงานดังกล่าว
: 174
: 165
: 163
: 166
: 175
: 179
: 159
: 167
: 174
: 171
: 160
: 175
: 168
: 168
: 161

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820