ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการพัฒนาและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในวัดในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ]
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการพัฒนาและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในวัดในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ขึ่นในวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ วัดศรีจันทร์ บ้านตอเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
: 194
: 208
: 219
: 216
: 205
: 201
: 195
: 205
: 200
: 193
: 191
: 198
: 207
: 202
: 205
: 214
: 203
: 208
: 213
: 200
: 193
: 198
: 208
: 201
: 197
: 191
: 197
: 205
: 195
: 190

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820