ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ ]
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาฯ ที่มีแผนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้านการจัดการศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จึงจัดโครงการการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ณ ห้อง ๑๔๒๑๙ ชั้น ๒ อาคาร ๑๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชาฯ มีความรู้ความเข้าใจพร้อมสู่การทำงาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
: 214
: 207
: 194
: 191
: 191
: 191
: 190
: 194
: 209
: 192
: 188
: 196
: 194
: 184
: 189
: 187
: 199
: 189
: 183
: 190
: 184
: 187
: 194
: 170
: 178
: 181
: 186
: 185
: 184
: 174

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820