ภาพกิจกรรม

 
  ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรม พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ]
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับมหสวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้แก่เกษตรกรบ้านแป้น ซึ่งการจัดงานได้ดำเนินการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
คลิกดูภาพขนาดใหญ่

กลับ  ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820