อ.กฤษฎา พรหมพินิจ

Curriculum Vitae


วันที่ : 27 เม.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 558

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820