รศ.วาสนา เกษมสินธ์

 Curriculum Vitae

บทความวิจัย

1. วาสนา เกษมสินธ์. (๒๕๕๙). เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์กึ่งอัตโนมัติ,วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ,ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 Vol. 4 No. 1 January-June 2016: 182-176, ISSN 2286-9638

 2. วาสนา เกษมสินธ์,วัชระ แช่มชื่นนิล สุวรรณมงคล และนิตยา อินรักษา.(๒๕๖๐).การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงโดยอาศัยแรงกดจากรถจักรยานยนต์,ได้รับการตีพิมพ์ในเล่มบทความฉบับสมบูรณ์ (Proceeding) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๕ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน (Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society)”มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

3. วาสนา เกษมสินธ์,กฤษฎา พรหมพินิจ และปริญญา รจนา.(๒๕๕๘). การพัฒนาระบบวัดพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,SNRU Journal of Science and Technology:Volume 7 No.2 JulyDecember 2015, ISSN1906-5965

4. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง ลูกประคบร้อน-เย็น ได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญเงิน และประกาศนียบัตรจากประเทศกาตาร์เนื่องจากประทับใจในผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากงาน Seoul International Invention Fair2016(SIIF 2016) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ระดับนานาชาติ) 

 5. The Effect of Sintering Temperature on Thermoelectric Property of Higher Manganese Silicide

 


วันที่ : 27 เม.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 595

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820